How to disable the header button?

I want to ask how to disable the header button?

Tên gọi cộng đồng

By Tên một số thành viên ban quản trị cộng đồng
Link Link truy cập

Giới thiệu ngắn về cộng đồng

Một số chủ đề chính được thảo luận trong cộng đồng

  • Chủ đề 01
  • Chủ đề 02
  • Chủ đề 03

Một số chủ đề nổi bật được thảo luận trong cộng đồng

  • Tên chủ đề + Link bài viết 01
  • Tên chủ đề + Link bài viết 02
  • Tên chủ đề + Link bài viết 03

Thay thế nội dung trên bằng thông tin về cộng đồng của bạn, hoặc 1 cộng đồng về AI :robot: bạn biết đến

Hi Hoàng Phúc Trần,

It seems a button appears on top depending on the template height.

You can hide it with this CSS code:

[data-wrap="template"] > button.add-template:first-child {
    display: none;
}
2 Likes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.